1. Werkingssfeer

Alle betrekkingen tussen FINTENZ en haar opdrachtgever zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

2. Zorgplicht

FINTENZ zal bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.

3. Inschakeling van derden

FINTENZ is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden. FINTENZ is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

4. Wijziging in de bevoegdheid van de opdrachtgever

Wijziging in de bevoegdheid van de opdrachtgever of van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover FINTENZ eerst van kracht zijn nadat zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

5. Overeenkomst van dienstverlening

De aan de opdrachtgever verzonden overeenkomst van dienstverlening zal gelden als vastlegging van hetgeen tussen partijen is overeengekomen tenzij de inhoud ervan binnen acht dagen na data van dit schrijven door de opdrachtgever schriftelijk is weerlegd. Na goedkeuring dient de opdrachtbevestiging voor akkoord getekend geretourneerd te worden.

6. Tussentijdse prijsverhoging tengevolge van overheidsmaatregelen

 1. Fintenz is op generlei wijze aansprakelijk en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van schade, ontstaan hetzij door overschrijding van de levertijd, hetzij door gebreken aan het verstrekte advies. Fintenz is derhalve ook nooit verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade of schade door derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook bij opdrachtgever ontstaan in verband met de door partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Fintenz. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Fintenz verder strekken dan het door haar in verband met de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 2. Fintenz is evenmin aansprakelijk voor fouten in de door de opdrachtgever verstrekte schriftelijke en/of mondelinge gegevens.

7. Kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden

FINTENZ zal de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen uitvoeren. Eventuele reclames terzake de kwaliteit van de door FINTENZ verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering schriftelijk bij FINTENZ te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.

8. Reclames betreffende facturen

Reclames betreffende de door FINTENZ in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na data van de betreffende declaratie, schriftelijk door de opdrachtgever te zijn ingediend bij FINTENZ, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd. Reclames geven geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.

9. Verzuim

Ingeval de opdrachtgever de door FINTENZ verzonden factuur niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft betaald en er geen sprake is van een reclame in bovenomschreven zin, is door dit enkele feit, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever die in verzuim is, is vanaf dat ogenblik over het openstaande factuurbedrag aan FINTENZ een rente verschuldigd van een procent per maand of gedeelte van een maand.

10. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden door bijschrijving op een van de bankrekeningen van FINTENZ.

11. Incassokosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering wegens (gedeeltelijke) niet of niet-tijdige betaling komen ten laste van de opdrachtgever, tenzij hieronder anders is bepaald. De hoogte van buitengerechtelijke kosten van invordering zijn 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. De gerechtelijke kosten van rechtsbijstand die terzake van een geschil tussen de opdrachtgever en FINTENZ zijn gemaakt komen voor rekening van FINTENZ respectievelijk voor rekening van de opdrachtgever indien en voorzover zulks door de uitspraak van de rechter is bepaald. De kosten die FINTENZ in en buiten rechte moet maken indien FINTENZ wordt betrokken in procedures of geschillen tussen een opdrachtgever en een derde, komen voor rekening van de opdrachtgever. Onverminderd het hiervoor bepaalde, komen alle andere kosten die voor FINTENZ uit de relatie met de opdrachtgever voortvloeien binnen de grenzen van de redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.

12. Gevolgen van verzuim

In geval de opdrachtgever ten opzichte van FINTENZ in verzuim is heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.

13. Verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever

Mocht FINTENZ tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangen omtrent, gezien de omvang van de verstrekte opdracht, onvoldoende kredietwaardigheid dan heeft FINTENZ het recht de opdracht terug te geven, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot betaling voor reeds verrichte werkzaamheden, tenzij de opdrachtgever zorgdraagt voor vooruitbetaling dan wel adequate zekerheidstelling.

14. Annulering opdracht

Vanaf het moment dat de opdracht van dienstverlening door de opdrachtgever is ondertekend en door Fintenz retour is ontvangen, worden bij de opdrachtgever na annulering van de opdracht door de opdrachtgever- ongeacht de reden – alle aan onderhavige opdracht bestede uren in rekening gebracht. Het advies uurtarief dat hiervoor wordt gehanteerd bedraagt € 125,- (excl. BTW) met een minimum van € 1.250,- (excl. BTW)

15. Overmacht

 1. Fintenz is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan haar verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, niet of niet tijdige levering door de door haar ingeschakelde geldverstrekkers of andere derden, door welke oorzaak dan ook, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voorzover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
 2. Zodra een onder 1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal Fintenz daarvan mededeling doen aan opdrachtgever.
 3. Indien nakoming door Fintenz tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 4. In geval van een blijvende overmachtsituatie zal na ontvangst van de onder 2 bedoelde mededeling de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, geacht te zijn ontbonden, onder de verplichting van de opdrachtgever om van Fintenz af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

16. Geen garanties met betrekking tot resultaten

Hoewel FINTENZ de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen ten uitvoer brengt, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, verstrekt zij geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden, waaronder door haar verstrekte adviezen.

17. Aansprakelijkheid

 1. Fintenz is op generlei wijze aansprakelijk en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van schade, ontstaan hetzij door overschrijding van de levertijd, hetzij door gebreken aan het verstrekte advies. Fintenz is derhalve ook nooit verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade of schade door derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook bij opdrachtgever ontstaan in verband met de door partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Fintenz. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Fintenz verder strekken dan het door haar in verband met de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 2. Fintenz is evenmin aansprakelijk voor fouten in de door de opdrachtgever verstrekte schriftelijke en/of mondelinge gegevens.

18. Auteursrechterlijke bescherming

 1. De door Fintenz uitgebrachte aanbieding, adviesplan, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven haar (intellectuele) eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de berekeningsmethode en dergelijke, blijft exclusief voorbehouden aan Fintenz, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
 2. De opdrachtgever staat er voor in dat de in lid 1 bedoelde eigendommen, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Fintenz wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
 3. Indien Fintenz na aanvaarding van een opdracht van opdrachtgever met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij Fintenz en staat het opdrachtgever niet vrij zonder toestemming van Fintenz het concrete voorstel door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van industriële eigendom, aan Fintenz toebehorende, waardoor opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens Fintenz. Deze schade wordt begroot op 10% van de door de derde gerealiseerde omzet met een minimum van € 11.344,–, onverminderd het recht van Fintenz op aanvullende schadevergoeding.

19. Bevoegde rechter

Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of terzake van de uitleg van deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een nader te bepalen kantongerecht of Arrondissementsrechtbank.

20. Toepasselijk recht

Op alle verhoudingen tussen FINTENZ en haar opdrachtgever zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.

21. Afwijkende bedingen

Bedingen afwijkende van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.